Το Σήμα Ποιότητας είναι η Βεβαίωση της Αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας

2023-09-20

Η ΑΜΚΕ ΟΡΑΜΑ ΣΕ ΑΠΟΣΟΤΛΗ - VISION ON A MISSION σήμερα ανακοινώνει με υπερηφάνεια την επίτευξη του Σήματος Ποιότητας, έναν σημαντικό ορόσημο στην πορεία της οργάνωσης προς την εκπλήρωση των στόχων και την απόδοση σε υψηλά επίπεδα αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Το Σήμα Ποιότητας αποτελεί μια διαδικασία πιστοποίησης που επιβεβαιώνει ότι η οργάνωση AMKE 'Όραμα σε Αποστολή - VISION ON A MISSION έχει επιτύχει τα ακόλουθα κριτήρια:

Υψηλής Ποιότητας Δραστηριότητες Αλληλεγγύης: Διαθέτει τις απαραίτητες δομές και διαδικασίες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας που συμβάλλουν στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και στην ενίσχυση της κοινότητας.

Ανάληψη Αποτελεσματικής Δράσης: Η οργάνωση  έχει επιδείξει αποτελεσματικότητα και δεσμεύεται να επιτυγχάνει τους στόχους της με διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Συμμόρφωση με τις Αρχές και τις Απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης:  Δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις αρχές και τις απαιτήσεις που ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική συμβολή της στην κοινωνία.

Η πιστοποίηση αυτή αναδεικνύει  την αφοσίωση της ΑΜΚΕ ΟΡΑΜΑ ΣΕ ΑΠΟΣΟΤΛΗ - VISION ON A MISSION στην προώθηση της αλληλεγγύης και την επίτευξη υψηλών προτύπων στον τομέα αυτόν. Η οργάνωση συνεχίζει να δραστηριοποιείται με πάθος και δέσμευση προς την επίτευξη των κοινωνικών της στόχων και την υποστήριξη των ανθρώπων που τη χρειάζονται.

Η ΑΜΚΕ ΟΡΑΜΑ ΣΕ ΑΠΟΣΟΤΛΗ-VISION ON A MISSION προσβλέπει σε ένα μέλλον όπου η αλληλεγγύη και η υψηλή ποιότητα των δραστηριοτήτων της θα συνεχίσουν να φωτίζουν τον δρόμο για μια καλύτερη κοινωνία.

Τέλος, η οργάνωση ΑΜΚΕ ΟΡΑΜΑ ΣΕ ΑΠΟΣΟΤΛΗ-VISION ON A MISSION εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όλους τους υποστηρικτές, εθελοντές και συνεργάτες που έχουν συνεισφέρει στην επίτευξη αυτού του σημαντικού ορόσημου.