Η Δραστηριότητα της Α.Μ.Κ.Ε


To vision on a mission (όραμα σε αποστολή) είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία της οποίας ο προορισμός είναι η ενίσχυση των λιγότερο ευνοούμενων και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους, μέσω της παροχής κάθε δυνατής βοήθειας.

H μη κερδοσκοπική  εταιρία vision on a mission η οποία συστάθηκε κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ συνίσταται κυρίως:

α) στην Αλληλεγγύη, Ανθρωπιστική Βοήθεια, Ιατρική Προσφορά και στην δωρεάν παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης σε συνανθρώπους μας που υποφέρουν σωματικά ή ψυχικά, ανεξαρτήτως θρησκείας, φύλου, φυλής, πατρίδας και ηλικίας, Ελλήνων και Αλλοδαπών, ευρισκομένων εντός ή εκτός Ελληνικής Επικράτειας, προσφύγων, οικονομικών μεταναστών ή αιτούντων Άσυλο, αστέγων, απόρων, μακροχρόνια ανέργων, ατόμων ΑΜΕ Α και ατόμων με περιορισμένη πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκπαίδευση,

β) στην ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες που αποσκοπούν στην ασφαλή διαμονή τους και τη μεταφορά τους, καλύπτοντας ταυτοχρόνως δωρεάν όλες τις βιοτικές τους ανάγκες , ένδυσης, υπόδησης, σίτισης, στέγασης, ψυχαγωγίας, ψυχολογικής υποστήριξης, σε συνεργασία με Αρμόδιους Φορείς για την Προστασία των Ανηλίκων, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία αλλά και τους κανόνες Διεθνούς Συμβάσεως για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

γ) στην δωρεάν παροχή υπηρεσιών για την κοινωνικοοικονομική ένταξη των ατόμων που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες,

δ) στη δημιουργία, διαχείριση και λειτουργία δομών δωρεάν φιλοξενίας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως ενδεικτικά θύματα βασανιστηρίων, οικογενειακής βίας και κακοποίησης, θύματα  trafficking, απόρους, άστεγους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, θρησκείας,

ε) στην παροχή υπηρεσιών δωρεάν κοινωνικής υποστήριξης με συμβουλευτικό ή ψυχολογικό χαρακτήρα,

στ) στην υποστήριξη, εκτός των ανωτέρω κατηγοριών, των μακροχρόνια Ανέργων και ατόμων ΑΜΕΑ και στην εύρεση Εργασίας,

ζ) στην επιδίωξη του συλλογικού οφέλους μέσω της ενίσχυσης, υποστήριξης, αλλά και προώθησης της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή ατόμων ή κοινωνικών ομάδων πληθυσμού που ανήκουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες καθώς επίσης, και στην προβολή των ζητημάτων αυτών για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας,

η) στην ανάπτυξη, ανάληψη διαχείρισης, εκτέλεση και υλοποίηση προγραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας καθώς και προγραμμάτων εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης των προαναφερόμενων Ευάλωτων Ομάδων του πληθυσμού, σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσω του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της παρακολούθησης των δράσεων υλοποίησής τους, στη βάση του εθελοντισμού. 

θ) στην έκδοση πληροφοριακών και ειδικών εντύπων και φυλλαδίων, βιβλίων (ηλεκτρονικών και μη) και πάσης φύσεως ενημερωτικού υλικού, στη δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών υγείας και εκπαίδευσης για την προώθηση των σκοπών και την υποστήριξη των δράσεων της εταιρείας.Επικοινωνήστε μαζί μας!