Δράσεις για νέους στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)

2022-03-20

Η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) είναι ένα από τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά έργα της ΕΕ. https://bit.ly/3MbYM0U

Xρηματοδοτεί δράσεις μαθητείας, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, νεανικής επιχειρηματικότητας, συμβουλευτικής & πιστοποίησης σε ειδικότητες κλάδων αιχμής, προεργασίας για την ομαλή ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας μέσω 7μηνης απασχόλησης, ειδικά προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και ειδικές δράσεις για την ένταξη των νέων με αναπηρία μέσω κατάρτισης και συμβουλευτικής.

Προϋπόθεση συμμετοχής στις δράσεις είναι η εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ - Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 

Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν: 

 • στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
 •  στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας (15-18, 18-24, 24-29) 

Κατά την τρέχουσα περίοδο υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις για νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας (ΝΕΕΤs).Για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σχεδιάζονται δράσεις ύψους 1 δις € για νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας.

Το Β' τρίμηνο 2022 επίκειται η έκδοση προσκλήσεων προς νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας για τις ακόλουθες δράσεις:

 • Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής εμπειρίας στην Ψηφιακή Οικονομία για 3.900 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών
 • Ειδικές Δράσεις Ένταξης στην Απασχόληση για Νέους/-ες με Αναπηρία
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης 3.000 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών με έμφαση στην Ψηφιακή Οικονομία

Το Β' εξάμηνο 2022 αναμένεται η έκδοση προσκλήσεων προς νέους εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας για τις ακόλουθες δράσεις:

 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στον αγροδιατροφικό κλάδο
 • Απόκτηση Δεξιοτήτων ανέργων γυναικών έως 29 ετών με στόχο την απασχολησιμότητά τους σε επιλεγμένους τομείς της Οικονομίας
 • Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες της Τουριστικής Βιομηχανίας
 • Πιλοτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης, Συμβουλευτικής, Πιστοποίησης ανέργων, στους τομείς δραστηριότητας της Γαλάζιας Οικονομίας
 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στον Πολιτισμό
 • Oλοκληρωμένη δράση για τη διευκόλυνση της εργασιακής ένταξης 600 προσφύγων ηλικίας 18-29 ετών
 • Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις για την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων Πτυχιούχων νέων έως 29 ετών, σε δυναμικούς τομείς του αναπτυξιακού μοντέλου της Οικονομίας
 • Ολοκληρωμένη Παρέμβαση επαγγελματικής ανάπτυξης και ένταξης στην αγορά εργασίας για νέους ηλικίας έως 29 ετών
 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την επαγγελματική ενδυνάμωση και ένταξη στην αγορά εργασίας νέων ανέργων 18 έως 29 ετών σε ειδικότητες του Κλάδου Βιβλίου
 • Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης ανέργων ηλικίας 18-29 σε υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας